U bent hier

Disclaimer

 

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.
De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en Casa Rosa vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
 
Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van Casa Rosa vzw. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke infomatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van Casa Rosa vzw.
 
Casa Rosa vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechstreeks of onrechtsreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker.
 
De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en Casa Rosa vzw is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.
 
Casa Rosa vzw is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden en bestuurders in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.
 

Disclaimer E-mail

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopieren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk Casa Rosa vzw tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van Casa Rosa vzw.
 
Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.
 

Bescherming van persoonsgegevens

Casa Rosa vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Casa Rosa vzw geeft u daarbij de volgende garanties:
 
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on- line te realiseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
Casa Rosa vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.
 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Casa Rosa vzw beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
 
Casa Rosa vzw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.